วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๖๐ เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 2379 วัน) ประเภท1
14 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๘๗ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2379 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๔๙๗ เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๘ เรื่อง แบบรายงานจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๑๕ เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งวด ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔) (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖๖๘ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๓ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจ (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๗๕๐ เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรอทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 2380 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๙๑ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2381 วัน) ประเภท1