วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๐๔ เรื่อง ขอความสนับสนุนโครงการจักรยาน๗แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๑๐๒ เรื่อง การดำเนินการนำตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๙๑๐ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๑๐๕ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๑๑๑ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดฯ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๑๐๘ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ e-plan พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๑๓ เรื่อง กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธืเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก (ประกาศมาแล้ว 2374 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๐๖ เรื่อง การตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2375 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๐๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2375 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/ว ๒๖๗๒ เรื่อง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2375 วัน) ประเภท1