วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๕๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ฯ (ประกาศมาแล้ว 2364 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๔๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๘๓๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักศุตร "พัฒนาผู้นำ..การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง" (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๓๔๘๙ เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างและการรับรองใช้อาคาร (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๑ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2367 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๖๗๓ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 2368 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๘๒๒ อ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2368 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/ว๒๘๒๐ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก เลขานุการ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2368 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ค.ศ.๒๐๑๑-๒๐๑๕ (ประกาศมาแล้ว 2368 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๗๕ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลไม่ถูกต้อง (ประกาศมาแล้ว 2368 วัน) ประเภท1