วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๓๔ เรื่อง ขอเลื่อนพิธีการเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ฯ (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๖๕ เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๙๓ เรื่อง โครงการคัดเลือก "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๙๒ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือก "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น" (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๐๙๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง" ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2359 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๖๘ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๖๘ ล.ว. ๔ ส.ค. ๕๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสักกัด สถ. เพื่อเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ประกาศมาแล้ว 2360 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ประกาศมาแล้ว 2361 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๖๖ เรื่อง ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Desig, Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems (ประกาศมาแล้ว 2361 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๔๐ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 2361 วัน) ประเภท1