วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ประกาศมาแล้ว 2360 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๖๖ เรื่อง ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Desig, Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems (ประกาศมาแล้ว 2360 วัน) ประเภท1
2 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๔๐ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 2360 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๕๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย ฯ (ประกาศมาแล้ว 2361 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๔๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2364 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๒๘๓๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักศุตร "พัฒนาผู้นำ..การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง" (ประกาศมาแล้ว 2364 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๓๔๘๙ เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างและการรับรองใช้อาคาร (ประกาศมาแล้ว 2364 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๑ เรื่อง ขอส่งหนังสือคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2364 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๖๗๓ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๘๒๒ อ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2365 วัน) ประเภท1