วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๗๑๑ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2350 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๘๙๓ เรื่อง รายงานผลตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2351 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๓๙ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๘ เรื่อง การพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท. ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 แก้ไขหนังสือ ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๘ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ๕/๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๐๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๖๙๙ เรื่อง ผลการตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๓๖ เรื่อง การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/ว๒๘๓๖ เรื่อง โครงการอบรมและสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 2355 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๙๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2356 วัน) ประเภท1