วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 3244 ลว 28 มิ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 202 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/15242 ลว 28 มิ.ย.60 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 203 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 3246 ลว 28 มิ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1) (ประกาศมาแล้ว 203 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 123 ลว 28 มิ.ย.60 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 203 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 e-Plan ลว 27 มิ.ย.60 เร่งรัดการนำเข้ามูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน 4 ปี โดยให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติแผน ในระบบ e-Plan ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 121 ลว.27 มิ.ย.60 การร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินก่ารสอบแข่งขันแทน (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14905 ลว. 26 มิ.ย. 60 ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14904 ลว. 26 มิ.ย.60 ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/14903 ลว. 26 มิ.ย.60 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว 120 ลว.27 มิ.ย.60 สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอส่งสรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.....มาเพื่อทราบ (ประกาศมาแล้ว 204 วัน) ประเภท1