วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๐๕๐๑๐ เรื่อง ขออนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารงานประปาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๓ และขอชี้แจงการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฯ (ประกาศมาแล้ว 2345 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๔/๗๑๗ เรื่อง ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการการประชุมสภาท้องถิ่นและพัฒนาอปท.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2345 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๗๑๘ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประชุมสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2345 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๐๐๔ เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๐๐ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๑๒ เรื่อง แบบตอบรับการจัดส่งหนังสือ "คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบ e-plan" (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๑๒ เรื่อง แบบตอบรับการจัดส่งหนังสือ "คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบ e-plan" (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๑๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๑ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๔๙๘๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร (ประกาศมาแล้ว 2346 วัน) ประเภท1