วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๒๗.๑/๗๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวร/ผู้อยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๖๕ เรื่อง บัญชีจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่อปท.ระหว่างเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๗๕๑ เรื่อง แจ้งแนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๙ ๒๕ ม.ค. ๕๕ การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๖๗ เรื่อง ๒๙ ส.ค. ๕๔ ขอส่งโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบฯ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 (เอกสารแนบ) ตามหนังสือ ที่ ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๖๖ เรื่อง ๒๙ ส.ค. ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๙๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวร/ผู้อยู่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๗๖๓ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส่ของส่วนราชการ ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 ชบ๐๐๓๘.๑/๗๖๒ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2337 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2554 ด่วนที่สุดที่ ชบ ๐๐๗๗.๓/๑๕๙๐๓ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประกาศมาแล้ว 2338 วัน) ประเภท1