วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๖๖ เรื่อง ขอแจ้งผลการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตระดับภาค (ประกาศมาแล้ว 2331 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๐ เรื่อง การปรับเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2332 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๑๐๕ เรื่อง ประกาศเพิ่มเติม และยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 2333 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๗ เรื่อง กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน ฯ (ประกาศมาแล้ว 2333 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2554 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๘๑ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2333 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๘๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชน อปท. (ประกาศมาแล้ว 2333 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๕๙๑๐ เรื่อง ขอแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2334 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๓ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2334 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๗ เรื่อง ๓๐ ส.ค. ๕๔ การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 2334 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2554 เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๗๖ ๒๙ ส.ค. ๕๔ เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2335 วัน) ประเภท1