วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๙๖ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์ ปี ๕๔" (ประกาศมาแล้ว 2323 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๒ เรื่อง โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนสิงหาคม ๕๔ ให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2324 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๒ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2324 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๘๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2324 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๘๐๐ เรื่อง การตรวจรับรองมาตรฐาน ฯ ประจำปี ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2325 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๘๙ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ (ประกาศมาแล้ว 2326 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2554 ขอเลื่อนเวลาการประชุม ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๙๐ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2326 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๖๒๗๘ เรื่อง การติดตาม กำกับดูแล และระวังป้องกัน การบุกรุกที่ดินสาธารณะ ป่าชายเลนและชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2326 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2554 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๖๘ เรื่อง การประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2329 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2554 เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๖๘ เรื่องการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2329 วัน) ประเภท1