วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๕๖ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๓๙๔ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรอ ก.พ. รับรอง (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๒๙๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๔๓ เรื่อง จัดส่งหนังสือ ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างพอเพียงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๒๙๖ เรื่อง การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสนนายะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๔๒๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๔๑๘ เรื่อง ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2314 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๙ เรื่อง ขยายเวลาการคัดเลือก หนึ่งแสนครูดี (ประกาศมาแล้ว 2317 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๓๗ เรื่อง การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ประกาศมาแล้ว 2317 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2554 ชบ ๐๓๗.๕/ว ๑๗๘ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากอปท. (ประกาศมาแล้ว 2318 วัน) ประเภท1