วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15866 ลว. 4 ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 201 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15596 ลว. 30 มิ.ย.60 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 201 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 134 ลว. 3 ก.ค. 60 การโอนเงินฝากคลังจังหวัดชลบุรี ภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ที่ได้จัดเก็บและโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 202 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/3281 ลว. 30 มิ.ย.60 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศมาแล้ว 202 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ 476 ลว 30 มิ.ย.60 วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐ (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/15499 ลว 30 มิ.ย.60 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 127 ลว 30 มิ.ย.60 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2560 (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 3280 ลว 30 มิ.ย.60 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.1/477 ลว 30 มิ.ย.60 ขอส่งสรุปประเด็นข้อสั่งการ รมว.มท.ในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 ชบ 0023.5/456 ลว 19 มิ.ย.60 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 205 วัน) ประเภท1