วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๙๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประสานงานกับอปท. เพื่อจัดทำแผนที่ข้อมูลสายทางโครงการแผนแม่บทพัฒนาระบบโครงข่ายทางห (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๖๑ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗3.๑/๘๗๓ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๗๑ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Adminisyration และ Public Policy ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕ของก.พ. (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๑๘๖ เรื่อง เรียนเชิญผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์บอลร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับ ๑ (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๙๗๔ เรื่อง การติดตาม กำกับดูแลและป้องกัน การบุกรุกที่ดินสาธารณะ ป่าชายเลนและชายหาด (ประกาศมาแล้ว 2307 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๘๑๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๕๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันไว้เบิกเหลี่ยมปีขยายเวลาเบิกช่วยเหลือภัยพิบัติ (ประกาศมาแล้ว 2307 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๖ เรื่อง รายงานข้อมูลแบบสำรวจกู้ชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อปท. (ประกาศมาแล้ว 2310 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๘๖๑ เรื่อง แบบสอบถามการบรรจุโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ประกาศมาแล้ว 2310 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๕๘๓๒ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 2310 วัน) ประเภท1