วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๕ เรื่อง ส่งคืนโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (ประกาศมาแล้ว 2305 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๔ เรื่อง เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากอปท. (ประกาศมาแล้ว 2305 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้อปท. (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้อปท. (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๘๗๙ เรื่อง การประชุมกำหนดแนวทางการออกตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๘๘๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของอปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๒ เรื่อง นำเงินส่งรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเมือง มิถุนายน ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๑ เรื่อง โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ประจำเดือน กันนายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2306 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๙๑ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 2307 วัน) ประเภท1