วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๓๗ เรื่อง โครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๘๓ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าใก้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๓๕ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๘๗ เรื่อง โครงการอบรมผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ โครงการ (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของอปท.ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๔๒ เรื่อง การพิจารณาของอปท.ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕กรณีกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามมาตรา๖๗ฯ (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๘๘ เรื่อง การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๔๐๙ เรื่อง การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๓๕๔๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2304 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๘๖ เรื่อง แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2305 วัน) ประเภท1