วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๒๐ เรื่อง โครงการประกวดพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2294 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๙ เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ฯ (ประกาศมาแล้ว 2294 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๑๗ เรื่อง เชิยประชุม (ประกาศมาแล้ว 2294 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๑๓ เรื่อง การประชุมซักซ้อมการตรวจสอบและแก้ไขการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของเทศบาลและ อบต. (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๘ เรื่อง หารือการแก้ไขคำสั่งรับโอน (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๐๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงาน ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๙๘ เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่อปท.สนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๖ เรื่อง โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๙ เรื่อง ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๖ เรื่อง แจ้งงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1