วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๖ เรื่อง โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๙ เรื่อง ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคาะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๘๖ เรื่อง แจ้งงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๗ เรื่อง โครงการศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาอปท. (ประกาศมาแล้ว 2295 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๘๔๒๗ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ. เทศบาลและอบต. (ประกาศมาแล้ว 2296 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๔/๑๘๗๖๘ เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2296 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๙๐๒ เรื่อง ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่อปท. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2296 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๗๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณธรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2296 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๐ เรื่อง การพัมนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกาฏีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 2296 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/ ๑๘๒๘๙ เรื่อง การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 2301 วัน) ประเภท1