วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๔ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๙๘๔ ๒๑ ต.ค. ๕๔ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบฯ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2281 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ทต.เกาะสีชัง) (ประกาศมาแล้ว 2281 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๘ เรื่อง การประชุมข้าราชกาารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2281 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 เรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2281 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๐๔ เรื่อง การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ (ประกาศมาแล้ว 2281 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๑๕ เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๑๕ ๒๐ ต.ค. ๕๔ การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2282 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๐๒๔ เรื่อง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2282 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๙๔ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (ประกาศมาแล้ว 2282 วัน) ประเภท1
19 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๔๐๒๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ (ประกาศมาแล้ว 2282 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๑๐ เรื่อง เชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 2283 วัน) ประเภท1