วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๗๘ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2265 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๘ เรื่อง โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ประกาศมาแล้ว 2265 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๖๙ เรื่อง แจ้งหารือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 2269 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๗ เรื่อง แจ้งนำส่งเงินรายได้ให้กับอปท.ประจำเดือนตุลาคม (ประกาศมาแล้ว 2269 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2271 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๗๙๖ เรื่อง นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2271 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๒๑๕ เรื่อง รวบรวมข้อมูลทางสถิติการคลัง(รายรับ-รายจ่ายจริง)ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2271 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๔๓ เรื่อง การจัดอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2271 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๗๙๗ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๗๙๗ ๒ พ.ย. ๕๔ เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2272 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒๐๗๘๒ เรื่อง การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2272 วัน) ประเภท1