วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๒๒๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2260 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๓๗๙ เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๑ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๓๕๑ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๓๔๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กอายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้รับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๓๑๔ เรื่อง การร่วมทำบุญทอดถวายผ้ากฐินทานจังหวัดชลบุรีประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๓๕๓ เรื่อง การยืมเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนดำเนินการสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานธนานุบาลกรณีประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2261 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๓ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 2262 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๒ เรื่อง สมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 2262 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๖ เรื่อง สำรวจรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ที่พร้อมไปสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตกทม. (ประกาศมาแล้ว 2263 วัน) ประเภท1