วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๑.๑/๑๑๒๒ เรื่อง เลื่อนคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อน้อมถวายรายได้โดยพระราชกุศล ฯ (ประกาศมาแล้ว 2256 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 เรื่อง ที่ ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๑๖ ๒๐ ต.ค. ๕๔ การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุง) (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๐๙ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังปี ๓ ปี ของเทศบาล (ปรับปรุง) (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗ เรื่อง สำรวจความเสียหายในด้านการจัดการศึกษาของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๕๒๐ เรื่อง แบบรายงานผลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๔ เรื่อง การบำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๓ เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๐๖ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุง) (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๐๘ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๕๒๑ เรื่อง แบบรายงานการสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อเป็นรถเมล์ รถบรรทุกขยะ และเรือ จาก อปท. (ประกาศมาแล้ว 2257 วัน) ประเภท1