วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๑๓๔ เรื่อง ประมวลจริธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ประกาศมาแล้ว 2250 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๑๓๖ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๑๗๑๗ เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๔๙ (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๙๐๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภ (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๔๑๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๘ เรื่อง ส่งเงินเพิ่มจากบำนาญปกติให้แก่อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๒๙ เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๒๙ เรื่อง ขยายเวลาการลงข้อมูลในระบบหนึ่งแสนครูดีในเว็บไซต์ของคุรุสภา (เฉพาะตำแหน่งครู) (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๗๒๐ เรื่อง ขอเลื่อนการสัมมนาโครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2252 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๘ เรื่อง การช่วยเหลือ Big Cleaning Day (ประกาศมาแล้ว 2254 วัน) ประเภท1