วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๗ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี (ประกาศมาแล้ว 2244 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๓๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 2244 วัน) ประเภท1
28 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๑๙๓ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุปี พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2244 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๓๕ เรื่อง แจ้งบำเน็จบำนาญและสวัสดิการ (ประกาศมาแล้ว 2248 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๓๓ เรื่อง แจ้งจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ประกาศมาแล้ว 2248 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๑๓๑ เรื่อง ดครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2249 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๑๓๐ เรื่อง รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2249 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2249 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๗๑ เรื่อง สำรวจข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2249 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๙ เรื่อง สำรวจความเสียหายในด้านการศึกษาของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2249 วัน) ประเภท1