วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 พ.ค. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2195 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย (เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๗๘ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2195 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2195 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๒๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๒๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๓๐ เรื่อง เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๕ เรื่อง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๙ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านการเระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๒ (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐๘๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1