วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๔ เรื่อง การดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๑๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๕๑ เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๙๕๑๖ เรื่อง โครงการสัมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนง.เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔๖ เรื่อง โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/ ๙๕๑๓ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ๖๓๓ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่อปท. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๓๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ ว ๖๔๘ เรื่อง การขอรับคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 2193 วัน) ประเภท1