วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๘๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2241 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๘๖๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2241 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๕๗๖ เรื่อง ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2241 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๗๒ เรื่อง รายงานแบบตรวจการขอรับเงินอุดหนุน (ศพส.จ.ชบ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2242 วัน) ประเภท1
1 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖๑ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2242 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๙๔ เรื่อง ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 2243 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๓๙ เรื่อง กรมบัญชีกลางอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ (ประกาศมาแล้ว 2243 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ประกาศมาแล้ว 2243 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๒๑๐ เรื่อง ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2243 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๕๙๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2243 วัน) ประเภท1