วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๓๕๘๐ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนอบจ.ใน ก.จ. และกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2228 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๐๗ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2228 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔ เรื่อง ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.(e-plan) (ประกาศมาแล้ว 2230 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2554 ด่วนที่่สุด ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๓๗๗ เรื่อง ๙ ธ.ค. ๕๔ ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะ รถบรรทุก และรถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2234 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๒๒๘ เรื่อง การดำเนินงานสนับสนุนเครื่อสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำในพื้นที่กทม.และปริมณฑล (ประกาศมาแล้ว 2235 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๓๖๖ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของอปท. ด้านสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 2235 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๓๖๘ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2235 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๔๙ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับอปท. (ประกาศมาแล้ว 2235 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๓/๒๓๓๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคาระห์กรอกแบบฟอร์มข้อมูลการส่งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ (ประกาศมาแล้ว 2235 วัน) ประเภท1
7 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๐๕ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2236 วัน) ประเภท1