วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๕ เรื่อง นำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2223 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2224 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๙๓ เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2224 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๕๔ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ประกาศมาแล้ว 2224 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๕๘๐ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 2224 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2554 เรื่อง เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2227 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2554 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๑ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2227 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๐๙ เรื่อง เชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 2227 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๘๑ เรื่อง ดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ประกาศมาแล้ว 2228 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๗๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะ รถบรรทุก และรถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมฯ (ประกาศมาแล้ว 2228 วัน) ประเภท1