วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๗๑ เรื่อง การติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๗๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานช่วยเหลือฟื้นฟูภัยน้ำท่วมของ ส.ท.ท. (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๘๐ เรื่อง การดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๗ เรื่อง ขอทราบผงการดำเนินงาน โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองชุมชนน่าอยู่ (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๔๐๘๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท. ให้กับบุคลากร (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๘๒ เรื่อง การดำเนินงาน "โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรชาวไทย" (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๓๖๐๐ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. ที่ประสบภัยกรณีการซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (ประกาศมาแล้ว 2220 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๖ เรื่อง แจ้งโอนเงอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง ผลผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2221 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2221 วัน) ประเภท1
21 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการเอาชนะยาเสพติดจ.ชบ (ประกาศมาแล้ว 2221 วัน) ประเภท1