วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๕๐ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะ รถบรรทุก รถตัก และรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วมในพื้นที่จ.ปทุมธานี (ประกาศมาแล้ว 2214 วัน) ประเภท1
26 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๔๙ เรื่อง การจัดทำป้ายสวัสดีปีใหม่และประชาสัมพันธ์ร่วมกันป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ (ประกาศมาแล้ว 2214 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๗๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์สอบได้เข้าสอบ GAT/PAT โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๗๑ เรื่อง การติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๗๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานช่วยเหลือฟื้นฟูภัยน้ำท่วมของ ส.ท.ท. (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๘๐ เรื่อง การดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๒๗ เรื่อง ขอทราบผงการดำเนินงาน โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองชุมชนน่าอยู่ (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๔๐๘๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท. ให้กับบุคลากร (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๘๒ เรื่อง การดำเนินงาน "โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรชาวไทย" (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1
22 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๓๖๐๐ เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. ที่ประสบภัยกรณีการซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (ประกาศมาแล้ว 2218 วัน) ประเภท1