วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๑๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2210 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๖๒ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การจัดประกวดผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน (ประกาศมาแล้ว 2210 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๕ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 2210 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๕๑ เรื่อง จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้อปทดำเนินการคัดเลือก ฯ (ประกาศมาแล้ว 2211 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๘ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๓ เรื่อง แจ้งซักซ้อมการดำเนินการโครงการร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารฯ (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๔๖ เรื่อง แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๕ / ว ๒๖๔ เรื่อง พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๔๓ เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลฯ (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2554 ชบ๐๐๓๗.๑/๑๑๖๖ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2212 วัน) ประเภท1