วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2205 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔ ๔ ม.ค. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการประปา (ประกาศมาแล้ว 2206 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒ เรื่อง โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2206 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 2206 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2207 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2555 (ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2207 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2555 (ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2207 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2207 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๖๙๒ เรื่อง ๓๐ ธ.ค. ๕๔ การเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำอาหารสำหรับผู้พักพิงฯ (ประกาศมาแล้ว 2210 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2554 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๖๑๘ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2210 วัน) ประเภท1