วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๗๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๔๔ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๔ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๘ เรื่อง การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๗๔ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผล ฯลฯ) (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๗๘ เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉ๒) ๒๕๕๐ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บรายได้และโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลัง (๑๐๙๓๓) (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๖๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์) (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1