วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16208 ลว. 7ก.ค. 60 ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffciency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/489 ลว.7 ก.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16048 ลว. 6 ก.ค. 60 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/15494 ลว 30 มิ.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/487 ลว 6 ก.ค.60 เร่งรัดการตรวจของคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) : ( สถ - อปท.) ประจำปี 2560 และบันทึกข้อมูลผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/488 ลว 6 ก.ค.60 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3414 ลว 6 ก.ค.60 ขอประชาสัมพันธ์งาน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2560 ชบ 0023.2/ว 3375 ลว 4 ก.ค.60 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 196 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3413 ลว 6 ก.ค.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 196 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2560 ระหว่างลงนาม ขอประชาสัมพันธ์งาน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 196 วัน) ประเภท1