วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการกู้เงินของอปท (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการเสริมกสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ พ.ศ.๕๕(แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕ เรื่อง ขอข้อมูลแบบจัดเก็บข้อมูลการกู้เงินของ อปท. จากแหล่งเงินกู้ทุกแห่ง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๕๑ เรื่อง ขอข้อมูลการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2198 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๕๕ เรื่อง หารือการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเสียค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๕๖ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2199 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตรฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๐ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๗๙ เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2200 วัน) ประเภท1