วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒๘ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๗ เรื่อง เร่งรัดติดตามประเมินนโนบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบ E-Plan พ.ศ. ๒๕๕๕" (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๖ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๙ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๕ เรื่อง การตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2198 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการเสริมกสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2198 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2198 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๑๒ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2198 วัน) ประเภท1