วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๐ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2191 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๗ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๙ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของอบต. (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๘ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๗ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 เรื่อง ชบ0037.3/4400 ล.ว. 8 มี.ค. 54 เรื่อง โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งระบบการประกันคณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดอปท ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๗ เรื่อง กำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและรเะบียบในการแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ อปท. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๒๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1