วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๓/๘๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งระบบการประกันคณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดอปท ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๗ เรื่อง กำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและรเะบียบในการแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ อปท. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๒๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๒๘ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๖๗ เรื่อง เร่งรัดติดตามประเมินนโนบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบ E-Plan พ.ศ. ๒๕๕๕" (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๖ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๕๙ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๕ เรื่อง การตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๑๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2197 วัน) ประเภท1