วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานของอปท.และการตรวจประเมินแก่นิติกร (ประกาศมาแล้ว 2191 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๖๔ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2191 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๗๖ เรื่อง การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2191 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๙๐ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2191 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๗ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๙ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของอบต. (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๘ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๗ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2192 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2555 เรื่อง ชบ0037.3/4400 ล.ว. 8 มี.ค. 54 เรื่อง โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น (ประกาศมาแล้ว 2196 วัน) ประเภท1