วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท. (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๔ เรื่อง ส่งรายละเอียดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชนพ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๗ เรื่อง โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2180 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๙๗ เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2181 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียนอายุก่อนกำหนด (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔ เรื่อง แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือนตกเบิกเลื่อนขั้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๑ เรื่อง พรบ.การโอนเงินกระแสรายวันให้อปท. (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 วิทยุสื่อสารที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒ เรื่อง ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อ.ป.ท. (ประกาศมาแล้ว 2182 วัน) ประเภท1