วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๓ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๘๘ เรื่อง เจ้าภาพแข่งขันกีฬานร.อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๘๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๗ เรื่อง อนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระกรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาฌครงการสนับสนุนของอปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2175 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๘๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2178 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๑๒ เรื่อง ประชุมซักซ้อมการบริหารงานช่างอปท. (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๑๑๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1