วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔ เรื่อง แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือนตกเบิกเลื่อนขั้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๓๑ เรื่อง พรบ.การโอนเงินกระแสรายวันให้อปท. (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 วิทยุสื่อสารที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๒ เรื่อง ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อ.ป.ท. (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2555 ชบ๐๐๓๗.๑/๙๘ เรื่อง การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ประกาศมาแล้ว 2179 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๖ เรื่อง การขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ (ประกาศมาแล้ว 2181 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๐๓๘ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 2181 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2555 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๘๙๖ เรื่อง หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2181 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๐ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๐ ๒๗ ม.ค. ๕๕ การโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2183 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๙ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๙ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (ประกาศมาแล้ว 2183 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๘ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๘ ๒๗ ม.ค. ๕๕ ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๔ กรณีไม่มีหนีผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 2183 วัน) ประเภท1