วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๓๙๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณชดใช้เงินทดรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๙ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานวิจัย "อปท.กับการควบคุมยาสูบ" (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๐๘ เรื่อง การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางอปท. (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๕๙ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๑ เม.ย ๕๕) (ประกาศมาแล้ว 2172 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๙๐ เรื่อง การถ่ายโอนสถานนีอนามัย (สอ.) ให้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2172 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๙๑ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2172 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๓ เรื่อง นำส่งเงินรายได้ให้กับอบต. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕. (ประกาศมาแล้ว 2172 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๗ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๗ ๗ ก.พ. ๕๕ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินฯ (ประกาศมาแล้ว 2173 วัน) ประเภท1