วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ภ.ง.ด. ๙๐ / ภ.ง.ด. ๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๔ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดอปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๙ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๙ เรื่อง การรับชมรายการ "จัตุรัสข่าว" (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๗ เรื่อง หารือ (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๙๗ เรื่อง การดำเนินการขยายผลการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๓๙๕ เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าประกันสังคมส่วนของค่าครองชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ ค่าตอบแทนตกเบิก ฯ (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗ เรื่อง การใช้งบประมาณสมทบของ อบจ.เพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๓๙๕ เรื่อง โอนเงินค่าประกันสังคมส่วนของค่าครองชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ต.ค.- ธ.ค. ๕๔ ค่าตอบแทนตกเบิก ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2171 วัน) ประเภท1