วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 135 ลว. 7 ก.ค. 60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าได้นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 190 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3492 ลว. 11 ก.ค. 60 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กของกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย (ประกาศมาแล้ว 190 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 3400 ลว. 5 ก.ค. 60 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 190 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16318 ลว 11 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( รุ่นที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 190 วัน) ประเภท1
12 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16318 ลว 11 ก.ค.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( รุ่นที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 190 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/492 ลว 11 ก.ค.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 191 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว 3491 ลว 11 ก.ค.60 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" (ประกาศมาแล้ว 191 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16217 ลว 7 ก.ค.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16219 ลว 7 ก.ค.60 ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2560 ชบ 0023.3/16207 ลว.7 ก.ค. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 195 วัน) ประเภท1