วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 2131 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2133 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย:ทศววรษแห่งการเปลี่ยนแปลง"เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี (ประกาศมาแล้ว 2133 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๗๘๓ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๕/๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2133 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๘ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2133 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ ว ๒๗๔๐ เรื่อง ๒๐ ก.ค. ๕๕ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 2136 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2555 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๔ เรื่อง ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2136 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2555 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗๖ เรื่อง ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 2136 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2555 ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๓๗ เรื่อง ๒๐ ก.ค. ๕๕ การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 2136 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๕ เรื่อง การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนครเป็นกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2136 วัน) ประเภท1