วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๘๔๐ เรื่อง การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๖๙ เรื่อง ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยสมัมนาเครือข่าย ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๗๐ เรื่อง ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยสมัมนาเครือข่าย ๒๕๕๕ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ฃบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๒ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดต.นักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๗๑ เรื่อง หารือที่ปรับเพิ่มคุณวุฒิกรณีการับโอนข้าราชการประเภทอื่น (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์กสนเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ" (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๖ เรื่อง การสมัครรับการฝึกอบรมในโครงการร่วมมือระหว่างประเทศของเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๒ เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ E-Plan (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด (ประกาศมาแล้ว 2170 วัน) ประเภท1