วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๔ เรื่อง โครงการฝึกอบรม (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท. (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๑๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณของอปท.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2167 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๕ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลัง ๔ ปี รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายสำคัญเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๓๙ เรื่อง การสมัครรับฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราขการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉ.ที่ ๕) (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๑ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรของรัฐ" (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗ เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสาธารณะ(ฉ.๒) (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1