วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗๕๒ เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่านระบบ E-Plan (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๖๗ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2168 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 นร ๐๑๐๗/ ๑๑๑๗ เรื่อง การหารือกรณี อปท.ให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตประปา (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๒ เรื่อง การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๙ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัคิการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๖๑๓ เรื่อง หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (อบต.น้ำก่ำ) (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ภัยพิบัติ ๒๐๑๒" กับการวางแผนป้องกันของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๗ เรื่อง รายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๕ งวดที่ ๒(ม.ค) (ประกาศมาแล้ว 2169 วัน) ประเภท1