วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๐๖๗ เรื่อง ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2164 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๐๗๐ เรื่อง ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2164 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรม (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท (ประกาศมาแล้ว 2164 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๔ เรื่อง โครงการฝึกอบรม (A.T.C) สำหรับผู้บริหาร อปท. (ประกาศมาแล้ว 2164 วัน) ประเภท1
14 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๑๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณของอปท.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2164 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๕ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลัง ๔ ปี รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2165 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 2165 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๒๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 2165 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายสำคัญเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 2165 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2555 (แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๓๙ เรื่อง การสมัครรับฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2165 วัน) ประเภท1