วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๒๘ เรื่อง บัญชีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๙๗๙ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนง.จ้างของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๓๙๗๘ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนงจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลของอปท. (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๒/ว๓๗๘๐ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 2151 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการสนัยสนุนงานกาชาด พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2152 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๘ เรื่อง ๒๔ ก.พ. ๕๕ การฝึกอบรมหลักสูตร "วีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ" (ประกาศมาแล้ว 2154 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๙๑๔ เรื่อง การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้อบจ.เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน (ประกาศมาแล้ว 2154 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๘๑๖ เรื่อง ข้อเสนอต่อภาคประชาชนและข้อเสนอต่อรัฐบาลเวที ๗ ปี สึนามิ ถึง มหาอุทกภัย ๒๗ ม.ค. ๕๕ (ประกาศมาแล้ว 2154 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๙ เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิต (ประกาศมาแล้ว 2154 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2555 ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๐ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (ประกาศมาแล้ว 2154 วัน) ประเภท1